BPM Business process management

עיצוב מחדש של תהליכים תפעוליים, לוגיסטיים ופיננסים במתודולוגיה BPR&C
הטמעת תהליכים עיסקיים

הגדרת הפעילויות הינה שלב תכנוני המתחשב בפרמטרים הנדסיים, ארגוניים ואו "שיים במטרה להגדיר את יחסי עלות-תועלת המיטביים מהתהליך .שמירה על רצף אחריות, כך שלאורך התהליך יהיה ברור מי הגורם האחראי .

תיחום מדוייק של תחומי האחריות של כל גורם.

הגדרת הגורמים המשתתפים בתהליך.

   • גורמים מפקחים
   • גורמים תורמים (ספקים)
   • גורמים נהנים (לקוחות)
   • גורמים לא מושפעים

מיפוי קשר בין תהליכים (אינטגרציה ארגונית).
בחינת קשרים בין התהליכים השונים על מנת למנוע פגיעה ביעילות הארגון על חשבון שיפור תהליך בודד. הגדרת מהות הקשרים בין התהליכים .