ניהול סיכונים Risk Management

המתודולוגית של ניהול סיכונים של שחף ייעוץ פותחה בשנים האחרונות על בסיס ידע וניסיון בהטמעה וסקירה של מערכות ERP . מתודולוגיה זו מספקת מענה מקיף לצורכי ניהול הסיכונים.
זיהוי מערכות המידע הפועלות בארגון:

 • זיהוי של כל מערכות המידע הפועלות בארגון.
 • מיפוי העובדים האחראים על כל אחת ממערכות המידע שזוהו.
 • פגישות עם עובדים, על מנת לקבל הסברים ונתונים בנוגע לתהליכים העסקיים המבוצעים על-ידי כל אחת ממערכות המידע שזוהו.
 • זיהוי האיומים והשפעתם על נכסי המידע.
 • זיהוי הבקרות שנועדו להפחית את הסיכון והשפעתו, ובנוסף – תעדוף הבקרות לפי מידת האפקטיביות, היעילות ושקולי עלות-תועלת.

המלצה על הטמעת בקרות על-פי שיקולי עלות-תועלת ובהתחשב בשיקולים, כמפורט להלן:

   1. עלות הבקרה ביחס לתועלת הנובעת מהפחתת הסיכון.
   2. מידת הסיכון אליה ההנהלה מוכנה להיחשף.
   3. שיטה מועדפת להפחתת הסיכון:
 •  ביטול הסיכון.
 •  הפחתת הסבירות להתרחשות הסיכון.
 •  הפחתת השפעת הסיכון.
 •  ביטוח מפני הסיכון.

איסוף מידע ותכנון הביקורת

 • הבנת הסביבה העסקית של הגוף המבוקר.
 • תוצאות ביקורות משנים קודמות.
 • דוחות כספיים עדכניים.
 • חקיקה.
 • סקירת סיכונים שבמהות.

הבנת מערך הבקרה הפנימית

 • סביבת הבקרה.
 • נוהלי הבקרה.
 • הערכת סיכון הבקרה.
 • הערכת סיכון החשיפה.
 • הערכת הסיכון הכולל.

ביצוע בדיקות ארגוניות

 • בחינת מדיניות ונהלים.
 • בחינת בקרות מנהלתיות, כגון: הפרדת תפקידים.

סיכום הביקורת

 • ניסוח המלצות.
 • עריכת דוח ביקורת.