כתיבת נהלים לארגון

נוהל הוא מסמך פנים ארגוני המשקף מדיניות ומגדיר דרכי ביצוע.
הנוהל משמש גם תקן בקרה לתהליך.

הנוהל מורכב בדרך כלל מהפרקים הבאים:

נתונים מזהים כמו:
שם קובץ הנהלים
שם הנוהל
מספר הנוהל
תפוצה לפעולה
תפוצה לידיעה
נספחים
אסמכתאות

מבוא
רקע
יעדים

מדיניות
יוזמה
הגדרת מושגים
הגדרת יעדים
סמכויות
הפונקציה המופקדת על עדכון הנוהל
אישור

תהליך
הגדרת אחריות ביצוע
עיתוי
הטפסים הקשורים
דיווח
שלבי ביצוע

בקרה
החותם על הנוהל ותוארו
אחריות בקרה
תהליך הבקרה
אמצעי הבקרה
מעקב
עדכון

פעילויות נוספות:

הטמעה של מערכות לניהול ופרסום נהלים
תהליכי עבודה

  • כתיבה
  • פרסום
  • שימוש

ביצוע כל השלבים דרך אבטחת איכות